Školská rada

Školská rada

Složení školské rady ke dni 1. 7. 2017:

 

- za pedagogické pracovníky školy: Ing. Petr Mareš

                                                                Mgr. Martina Součková

 

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

                                                                Mgr. Brigita Jindrlová

                                                                Jaroslav Soukop

 

- za zřizovatele školy:

                                                                RNDr. Vladimír Brablec

                                                                Mgr. Rudolf Vodička

 

 

 

Oficiální vyhlášení výsledků voleb do školské rady ze dne 29. 5. 2017

 

Za pedagogické pracovníky školy zvolen

Ing. Petr Mareš

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy zvolena

Mgr. Brigita Jindrlová

 

V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2017                                                                                      Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                                                                                      ředitelka školy

 

 

Volby členů školské rady – informační leták

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle ustanovení § 167 byla na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9 zřízena k 7. 6. 2005 školská rada.

K datu vzniku školské rady se váže začátek i konec tříletého funkčního období.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V dalším funkčním období bude mít školská rada opět 3 členy, jejichž volbu a jmenování je
nutno provést dle stanoveného harmonogramu.

Třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (oprávněné osoby).
Třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy.
Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů.

Školskou radu zřizuje zřizovatel.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Dle § 168 školského zákona školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů je svoláváno samostatně.

Účastníci shromáždění jsou vyzváni k podání návrhů kandidátů na členy školské rady.

Forma podání:

  • písemná – vyplněná „kandidátka“ opatřená jménem a podpisem toho, kdo kandidáta navrhl (návrh může podávat ta osoba, která je oprávněná volit!!!)
  • elektronická – sekretariat@sso.cz ( za dodržení stejných podmínek)

Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu volitelů určen, může to být kdokoliv. (rodiče nemusí volit zástupce ze svého středu, ani pedagogové nemusí volit ze zaměstnanců školy, ale kohokoliv).

 

Termín podávání návrhů kandidátů: do 11. 5. 2017 do 10:00 hodin

 

Zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy na informační tabuli ve vestibulu školy:  12. 5. 2017 do 17:00 hodin.

 

Termín voleb: 26. 5. 2017 pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

                        29. 5. 2017 pro pedagogické pracovníky školy

 

Místo voleb:    pro pedagogy - sekretariát školy

                         pro zletilé žáky přítomné tento den ve škole vymezené prostory školy

                         pro zákonné zástupce – sekretariát školy

 

Čas voleb:       26. 5. 2017 od 7:30 hodin do 16:00 hodin

                        29. 5. 2017 od 7:30 hodin do 10:00 hodin

 

Způsob volby: tajné hlasování, pomocí hlasovacích lístků vhozených do volební urny, nutná osobní účast voliče (volič se musí podepsat na prezenční listině).

Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze 1 kandidát, na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze 1 kandidát.  Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

 

Zveřejnění výsledků voleb do školské rady: 29. 5. 2017 do 15:00 hodin.

 

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2017

 

                                                                                                          Mgr. Iva Kálalová

                                                                                               předsedkyně přípravného výboru