Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (bez přijímacích zkoušek)

 

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2021-2022 ze dne 3. 5. 2022

 

Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (bez přijímacích zkoušek)

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 zastoupená ředitelkou školy

 

  1. tato jednotná kritéria pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání

        (platí pro všechna další kola příjímacího řízení)

 

1. Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

(3leté obory) - denní forma vzdělávání

66-52-H/01 Aranžér

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

66-51-H/01 Prodavač

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník - sladovník)

 

Do 1. ročníku  oboru budou přijímáni  uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení  a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

Kritéria:

Prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposledního a pololetní vysvědčení z posledního ročníku). V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného počtu. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se duplicitně započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

Celkový maximální počet získaných bodů je 45.

   V případě rovnosti je rozhodující průměrný prospěch druhého pololetí osmého ročníku základní školy. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětech v tomto pořadí: český jazyk, matematika.

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP - Prodavač - smíšené zboží) – dálková forma vzdělávání

 

Uchazeči budou přijímání do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém předchozím vzdělání bude součástí přihlášky. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

2. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání výučním listem

(1leté zkrácené studium)

69-51-H/01 Kadeřník - denní forma vzdělávání

 

Do 1. ročníku budou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo ti, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu.

Kritéria:

Průměrný prospěch v prvním pololetí posledního ročníku střední školy nad 3,0 – 0 bodů, nad 2,2 do 3,0 vč. – 1 bod, do 2,2 vč. – 2 body.

Snížený stupeň z chování v průběhu studia na střední škole – 0 bodů.

Chování v průběhu studia vždy hodnoceno „velmi dobré“ – 1 bod.

Celkový maximální počet získaných bodů jsou 3.

 

Součástí přihlášky bude úředně ověřená kopie vysvědčení za všechny roky studia na střední škole včetně vysvědčení/výpisu za 1. pololetí posledního ročníku. Úředně ověřená kopie výučního listu nebo vysvědčení z posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, případně maturitního vysvědčení bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.   Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

3. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(4leté obory) – denní forma vzdělávání

28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP: Farmaceutická technologie)

65-42-M/02 Cestovní ruch

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

34-56-L/01 Fotograf

 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

66-41-L/01 Obchodník

 

Do 1. ročníku oboru budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. U oboru vzdělání Aplikovaná chemie, Fotograf, Kosmetické služby a Obchodník potvrdí zdravotní způsobilost na přihlášce ošetřující lékař.

 

  1. prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční

vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia maximální počet 60 bodů. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se duplicitně započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

 

 

 

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

Při rovnosti celkového počtu bodů bude rozhodujícím kritériem pro přijetí prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozlišujícím kritériem u oboru Aplikovaná chemie prospěch z chemie, u všech ostatních oborů prospěch z cizího jazyka. V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného  počtu v jednotlivých oborech.

 

4. Pro obor vzdělání nástavbového studia

64-41-L/51 Podnikání

pro absolventy tříletých učebních oborů, denní forma vzdělávání – 2 letá

 

Kritéria:

  1. prospěch ze střední školy za tři klasifikační období (výroční vysvědčení za první a druhý ročník a pololetní vysvědčení z posledního ročníku absolvovaného tříletého oboru vzdělání maximální počet 60 bodů. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se započítá vysvědčení za 1. pol. šk. roku (2. pololetí není součástí hodnocení).
  2.  

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

 

Úředně ověřená kopie výučního listu bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

 

Hodnocení uchazečů – cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou škola ověří rozhovorem.

 

  1. předpokládaný počet přijímaných uchazečů, termíny odevzdání přihlášky - bude průběžně aktualizováno.

 

V Českých Budějovicích 3. 5. 2022

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

         ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty