Informace ředitelky školy - návrat osob ze zahraničí

V Českých Budějovicích dne 20. 8. 2021

 

Informace ředitelky školy  - návrat osob ze zahraničí

 

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, platí závazná pravidla pro návrat osob ze zahraničí.

Zaměstnanci/žáci školy jsou povinni informovat zaměstnavatele/vzdělávací instituci o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech, které přesahují 12 hodin (24 hodin v případě sousedních zemí).

 

Osoby, které se vracejí ze zemí (viz aktuální seznam Ministerstva zdravotnictví)

s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)

  • jsou povinny nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR podrobit se testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • pobyt ve škole je možný za podmínky, že žák bude do doby výsledku testu používat ve všech případech respirátor

 

s vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)

  • jsou povinny nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu, pokud orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl jinak, do doby výsledku testu setrvat v samoizolaci
  • vstup do školy po tuto dobu není možný

 

s extrémním rizikem nákazy („černé“ země)

  • jsou povinny do 24 hodin od vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
  • znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR  podrobit se RT-PCR testu, pokud orgán veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak, do doby výsledku testu setrvat v samoizolaci
  • vstup do školy po tuto dobu není možný

 

Ve všech uvedených případech platí pro osoby, které pobývaly mimo území ČR před nástupem do školy (viz dotazník), na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.)

 

Vyplněný dotazník odevzdá žák při vstupu do budovy školy dne 1. 9. 2021.

 

Bez předložení tohoto dotazníku nebude nezletilému žákovi umožněn vstup do budovy školy, zletilý žák může ve výjimečných případech dotazník vyplnit před vstupem do budovy.

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy

Odkaz na webové stránky MŠMT:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

 

Příloha:

Dotazník/čestné prohlášení  - pobyt v zahraničí (ke stažení níže)


Dokumenty