Provoz školních provozoven kadeřnických a kosmetických služeb od 3.5. 2021

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 10/2020-21 ze dne 30. 4. 2021

 

V souladu s usnesením Vlády ČR jsou od 3. května 2021 otevřeny školní provozovny kadeřnických a kosmetických služeb za podmínek stanovených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423

Škola s účinností od 3. května 2021 přijímá  následující opatření k zajištění ochrany zdraví všech osob přítomných na pracovištích školních provozoven.
 

  1. Povinnosti zákazníka

Před provozovnou dodržuje odstup od ostatních čekajících zákazníků minimálně 2 metry.

Vstupuje do provozovny bez klinických známek onemocnění COVID-19 (zákazníkům je měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, vždy však s jejich souhlasem).

Pokud má zákazník tělesnou teplotu 37°C a vyšší, respektuje, že je mu zamezen přístup do provozovny.

Vstupuje do provozovny s ochranou dýchacích cest – respirátorem třídy FFP2.

Při vstupu do provozovny se prokáže potvrzením:

a) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky (dvoudávkové schéma) nebo aplikace jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo

d) že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného MO Ministerstva zdravotnictví ČR, a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní, nebo

e) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami u svého zaměstnavatele test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) čestným prohlášením/čestným prohlášením zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

případně podstoupí na pracovišti školní provozovny preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití pro laickou osobu, s negativním výsledkem.

 

  1. Povinnosti provozovatele/střední školy

Informuje zákazníky o přijatých opatřeních.

Vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Neumožní vstup na pracoviště školní provozovny osobě, která neprokáže splnění jedné z výše uvedených podmínek pro vstup do provozovny.

Zákazník, kterému při sebetestování na pracovišti školní provozovny vyjde pozitivní výsledek, neprodleně pracoviště opustí.

Nepřipustí přítomnost více zákazníků než je 1 zákazník na 15m2 plochy.

Reguluje počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup minimálně 2  metry.

Mezi místy/křesly, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, je dodržena minimální vzdálenost alespoň 2 metry.

Žák školy poskytuje službu v jeden čas vždy jen jednomu zákazníkovi.

Žáci i učitelky odborného výcviku používají ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2), k dispozici mají i ochranný obličejový štít.

V provozovně se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže.

Škola zabezpečí:

a) u vstupu na pracoviště školní provozovny dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,

b) pravidelnou povrchovou dezinfekci po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických/kosmetických pomůcek,

c) používání jednorázových rukavic při výkonu práce v provozovnách manikúry, pedikúry, kosmetických služeb s výjimkou masáží,

d) vybavení sociálních zařízení antibakteriálním mýdlem, dezinfekčními prostředky, jednorázovými ručníky,

e) provádění pravidelného úklidu všech prostor školních provozoven dle přijatých pravidel, se kterými byli příslušní zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni.

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

          ředitelka školy