Prezenční výuka žáků – praktické vyučování a praktická příprava žáků od 26. 4. 2021

 

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 9/2020-21 ze dne 21. 4. 2021

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců škol

 

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy.

 

Prezenční výuka žáků – praktické vyučování a praktická příprava žáků od 26. 4. 2021

 

S účinností od 26. dubna 2021 je žákům školy umožněna osobní přítomnost na praktickém vyučování a praktické přípravě (odborný výcvik, práce v laboratořích), na dobrovolných skupinových konzultacích v teoretickém vyučování za podmínky, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil ve stanovené frekvenci (2x/týden) samovyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu, který mu škola poskytla.

(Informační a instruktážní materiál k samotestování je uveřejněn na www.sso.cz)

 

Testování žáků na jednotlivých pracovištích školy bude prováděno dle rozpisu, se kterým jsou žáci seznámeni prostřednictvím učitelů odborného výcviku, třídních učitelů a jednotné komunikační platformy školy: systém Bakaláři, MS Office 365 – OneDrive jednotlivých tříd.

 

V případě, že žák vykonává odborný výcvik u zaměstnavatele (smluvního partnera školy), je žák informován o tom, na jakém pracovišti školy/pracovišti smluvního partnera bude testování prováděno, a za jakých podmínek. Pokud bude žák testován na DM nebo ve škole, bude mu vydáno pro smluvního partnera potvrzení o negativním výsledku (datum a čas testování). V opačném případě vydává smluvní partner potvrzení pro školu/DM. Potvrzení je platné po dobu 48 hodin.

 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu na pracoviště praktického vyučování, do školy nebo na pracoviště smluvního partnera, v případě ubytovaného žáka při příchodu na domov mládeže.

 

Při prvním testování odevzdá testovaný žák písemné Prohlášení o tom, že nevykazuje žádný z uvedených příznaků nemoci COVID-19. V případě změn ihned informuje učitele odborného výcviku/ třídního učitele/vychovatele.  

Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

 

Testování nebude vyžadováno, pokud žák

  1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 

  1. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů nebo

 

  1. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

 

Žák musí prokazatelně doložit (buď zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – SMS, potvrzení od lékaře nebo lékařská zpráva).

Pokud žák doklad nepředloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

 

Testování žáků ubytovaných na DM bude provedeno v den jejich příjezdu na DM, případně před zahájením praktického vyučování nebo skupinové konzultace ve škole. Pokud bude žák testován na DM, bude mu vydáno pro školu potvrzení o negativním výsledku (datum a čas testování). V opačném případě vydává škola potvrzení pro DM. Potvrzení je platné 48 hodin.

 

Pozitivní výsledek testu – žák je neprodleně umístěn do izolace. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, bez souhlasu zákonného zástupce vyčká žák v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 

Zletilý žák neprodleně opouští prostory školy, rodič zletilého žáka je o odchodu žáka informován.

 

Každý pozitivně testovaný žák před svým odchodem ze školy stvrdí podpisem seznámení s Poučením o nutných opatřeních během návratu domů. 

 

Testování se netýká žáků, kteří se účastní prezenčních individuálních konzultací (jeden pedagog x jeden žák).

 

 

Povinnosti žáka

 

Žák, který se účastní prezenční formy praktického vyučování, práce v laboratořích, dobrovolných skupinových konzultací, individuálních konzultací, případně je ubytován na domově mládeže, respektuje pokyny a opatření přijatá k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy, se kterými byl seznámen v průběhu školního roku 2020-21 (časté mytí rukou, dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest – respirátor, vlastní učebnice a pomůcky, …).

 

Pokud žák poruší právně závazná opatření (odmítne testování), pak není možné, aby byl osobně přítomen na prezenčním vzdělávání. Jeho absence bude považována za omluvenou. Škola není povinna vzdělávat takového žáka online formou. Škola stanoví pravidla pro předávání materiálů k výuce v listinné/elektronické podobě.

 

Žák bez řádné ochrany dýchacích cest (respirátor FFP2) nebude vpuštěn do budovy školy/na DM.

 

Pokud žák odmítne respektovat pravidla a v průběhu pobytu ve škole (ve všech prostorách školy), na DM (společné prostory) poruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor), bude neprodleně izolován od ostatních.

 

V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, bez souhlasu zákonného zástupce vyčká žák v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 

Zletilý žák neprodleně opouští prostory školy.

 

Všechny budovy/pracoviště školy jsou pro žáky přístupné dle přesně stanoveného harmonogramu prezenční formy praktického vyučování, praktické přípravy žáků v laboratořích a rozpisu skupinových konzultací žáků jednotlivých oborů vzdělání (viz informační portál školy).

 

Provoz Domova mládeže na adrese Třebízského 22 je bez omezení.

 

Vstup třetích osob do budov školy/na DM není povolen.

 

Zaměstnanci školy

Termíny a frekvence testování, zásady testování, podmínky pobytu na pracovišti s ochranou dýchacích cest (respirátor) platí pro všechny zaměstnance školy.

 

Zaměstnanci školy plní své pracovní povinnosti se zvýšenou ochranou svého zdraví, dodržují hygienická pravidla a standard úklidu jednotlivých budov/pracovišť školy, se kterými byli prokazatelně seznámeni.

 

Pouze ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodrží odstup minimálně 2 metry od žáků.

 

Distanční vzdělávání

 

Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat. Žáci mají možnost se od 18. 11. 2020 účastnit individuálních konzultací s pedagogem v režimu vždy jeden pedagog + jeden žák, od 19. 4. 2021 skupinových konzultací v počtu maximálně 6 žáků.

 

 

V Českých Budějovicích dne 21. 4. 2021

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                              ředitelka školy


Dokumenty