Skupinové konzultace žáků od 19. 4. 2021

 Mimořádné opatření ředitelky školy č. 8/2020-21 ze dne 13. 4. 2021

 

 Skupinové konzultace žáků od 19. 4. 2021

 

S účinností od 19. 4. 2021, v souladu s Mimořádným opatřením MZDR č.j. 14592/2021-3/MIN/KAN, je žákům školy umožněna osobní přítomnost na skupinových konzultacích na praktickém vyučování (odborném výcviku) a v laboratořích, za podmínky, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil ve stanovené frekvenci (2x/týden) samovyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu, který mu škola poskytla.

 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu na pracoviště praktického vyučování nebo do školy. V době testování odevzdá testovaný žák písemné Prohlášení o tom, že nevykazuje žádný z uvedených příznaků nemoci COVID-19. 

Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

 

Testování nebude vyžadováno, pokud žák

  1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 

  1. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů nebo

 

  1. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

 

Žák musí prokazatelně doložit (buď zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – SMS, potvrzení od lékaře nebo lékařská zpráva).

Pokud žák doklad nepředloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

 

 

Pokud je výsledek testu pozitivní, je žák neprodleně umístěn do izolace. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, bez souhlasu zákonného zástupce vyčká žák v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Zletilý žák neprodleně opouští prostory školy.

Každý pozitivně testovaný žák před svým odchodem ze školy stvrdí podpisem seznámení s Poučením o nutných opatřeních během návratu domů.

 

Žák, který se účastní skupinových konzultací, respektuje pokyny a opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, které škola přijala, se kterými byl prokazatelně seznámen v průběhu školního roku 2020-21.

 

Všechny budovy školy jsou pro žáky přístupné dle přesně stanoveného rozpisu skupinových konzultací žáků jednotlivých oborů vzdělání (viz informační portál školy).

 

Distanční vzdělávání

Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat. Žáci mají možnost se od 18. 11. 2020 účastnit individuálních konzultací s pedagogem v režimu vždy jeden pedagog + jeden žák, od 19. 4. 2021 skupinových konzultací v počtu maximálně 6 žáků.

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 13. 4. 2021

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

                                                                               ředitelka školy