Zajímáš se o podnikání?

Ekonomika a podnikání; ŠVP Obchodně-podnikatelská činnost

63- 41-M/01
čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (+5letá dálková forma)

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné  předměty) v úzké vazbě na praxi. V tomto oboru jsou absolventi připraveni pro  výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizací.

Zahraniční obchod:

Výuka odborných předmětů zaměřených obecně na obchod, služby a podnikání je nově od školního roku 2019/2020 posílena nabídkou předmětů zaměřených na specifika zahraničního obchodu. Výběrem předmětů se žáci profilují od 2. ročníku vzdělávání.

Možnosti uplatnění:

 • pracovník obchodního oddělení
 • asistent prodejních služeb
 • odborný pracovník nákupu a prodeje zboží
 • pracovník marketingu
 • propagační pracovník v obchodě, kontrolní pracovník
 • manažer obchodní firmy
 • poradce podnikatele
 • vedoucí a zástupce vedoucího obchodních a provozních útvarů
 • bankovní a pojišťovací pracovník

Obchodník

66-41-L/01

čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (+5letá dálková forma)

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější  technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné předměty) a praktické vyučování (odborný výcvik a odborná praxe).Teoretické vyučování je velmi  úzce spjato s praxí (žáci absolvují v 1. - 3. ročníku v každém týdnu 1 den odborného výcviku).

Odborné znalosti a dovednosti získávají žáci i formou odborných stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus+ se účastní Projektu mobility, který podporuje odborné vzdělávání, komunikační dovednosti, umožňuje poznání životního styli a kulturních zvyklostí hostitelské země.

možnosti uplatnění:

 • pracovník oddělení nákupu a prodeje zboží
 • pracovník marketingu, logistiky
 • obchodní referent, obchodní zástupce
 • bankovní a pojišťovací pracovník
 • pracovník destinačního managementu cestovního ruchu, cestovní kanceláře
 • pracovník hotelového a lázeňského zařízení

Podnikání (nástavbové studium)

64-41-L/51
Dvouletý obor vzdělání zakončen maturitní zkouškou.
(+ 3letá dálková forma) 


Jedná se o nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů v denní formě 2 roky. Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a též samostatně podnikat.

Fiktivní firma:

O předmětu

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou se následně snaží vést a jakožto její zaměstnanci i řešit různé problémové situace. Žáci řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Učebny a materiální vybavení

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Nejedná se jen o nejmoderněji vybavéné počítačové učebny, osazení učeben dataprojektory a interaktivními tabulemi, pro zkvalitnění výuky byly na škole zřízeny dvě učebny specializované na výuku předmětu Fiktivní firmy.

Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupinové práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový displej, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání.  V učebně fiktivní firmy zaměřené na obchod je navíc nainstalována elektronická pokladna, v učebně zaměřené spíše na firmy s předmětem podnikání spojeným s cestovním ruchem jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které jsou využívány například i v práci mzdové účtárny.

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9

 

 


Videa

Fiktivní firmy

Veletrh fiktivních firem

Zajímáš se o podnikání?

Dokumenty

Fotogalerie