Mimořádné opatření - distanční vzdělávání v teoretickém vyučování, prodloužení podzimních prázdnin

V Českých Budějovicích dne 9. 10. 2020

Mimořádné opatření  - distanční vzdělávání v teoretickém vyučování,

prodloužení podzimních prázdnin

1.

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 8. října 2020 je na všech pracovištích teoretického vyučování (Husova, Třebízského, Dobrovodská), ve dnech od 12. 10. do 25. 10. 2020, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci se vzdělávají distančním způsobem. (V souladu s §184a školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky školy povinné.)

Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na praktické vyučování (odborný výcvik a odbornou praxi).

Žáci školy konají odborný výcvik na školních provozovnách nebo na pracovištích smluvních sociálních partnerů. Odbornou praxi konají žáci na pracovištích smluvních sociálních partnerů.

Žáci i pedagogové školy dodržují veškerá, dosud přijatá protiepidemická opatření, respektují opatření sociálních partnerů.

Provoz Domova mládeže na adrese Třebízského 22, České Budějovice, není omezen – ubytování i stravování pro žákyně, které se budou účastnit praktického vyučování,  je zajištěno. Dosud přijatá protiepidemická opatření budou nadále respektována.

Jednotná komunikační platforma pro žáky školy:  systém Bakaláři, MS Office 365.

Pedagogové školy při komunikaci se žáky využívají všechny formy distančního vzdělávání.

Žáci jsou povinni sledovat v Bakaláři rozvrhy výuky, zadávané domácí úkoly, sledovat školní poštu/mail a informace na portálu školy.

Dotazníkovým šetřením provedeným na začátku školního roku byly ověřeny ICT možnosti žáků pro účast na distančním vzdělávání. Těm žákům, kteří mají dosud s ICT technikou problémy, budou poskytovány pracovní materiály v listinné podobě, budou  jim poskytovány individuální konzultace.

Ve stálém rozvrhu tříd jsou vyznačeny ty hodiny, ve kterých budou vyučující komunikovat se žáky on-line (DisV), v ostatních hodinách budou využívány další formy distanční výuky.

Individuální podpora pro žáky (on-line podpora/chat) je zajišťována:

Ing. Nouzou: nouza.webnode.cz

Bc. Jirovským: jirovsky.webnode.cz

 

2.

V souladu s opatřením MŠMT ČR je ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání – pro tyto dny jsou stanoveny dny volna (prodloužení podzimních prázdnin).  V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy