Rozhodnutí ředitelky školy k zahájení provozu od 1. 9. 2020

Rozhodnutí ředitelky školy č.17//2019-2020

 

Zahájení provozu školy od 1. 9. 2020

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy.

 

1. Obecné informace

 • budovy školy jsou pro žáky otevřeny od 7:30 hodin po dobu stálého rozvrhu výuky
 • čas příchodu žáků do školy (pracoviště teoretického vyučování) je stanoven v době od 7:30 hodin do 7:50 hodin
 • pracoviště praktického vyučování je v provozu dle stanoveného času zahájení výuky odborného výcviku žáků jednotlivých oborů/dle doby stanovení začátku jednotlivých směn na všech pracovištích/provozovnách školy
 • ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky
 • žáci budou mít z důvodu prevence v teoretickém vyučování k dispozici čistou roušku, kterou použijí pro případ své nenadále zdravotní indispozice, či zdravotních problémů některého ze spolužáků ve třídě/skupině, vždy jen na pokyn vyučujícího
 • v odborném výcviku budou žáci oboru kadeřník a kosmetické služby na provozovnách školy vždy používat roušku při přímém kontaktu se zákazníkem, v případě žáků kosmetických služeb budou mít žáci k dispozici také ochranný štít
 • v průběhu docházky budou žáci okamžitě informovat školu o případných změnách (změna zdravotního stavu, změna situace ve společné domácnosti,..), prostřednictvím studijního oddělení/sekretariátu
 • informace budou předány jednotlivým třídním učitelům (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotního stavu žáka - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)
 • škola věnuje zvýšenou pozornost případným projevům/příznakům zdravotních obtíží žáka/zaměstnance

 

1.1 Postup školy při zjištění příznaků zdravotních obtíží

při příchodu do školy/na pracoviště odborného výcviku/do domova mládeže

 • zletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy školy – je informován rodič žáka
 • nezletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy, pokud je přítomen zákonný zástupce žáka nebo je izolován od ostatních osob až do doby převzetí zákonným zástupcem, který je o stavu neprodleně informován

 

v průběhu přítomnosti žáka ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže:

 • žák použije roušku, je izolován od ostatních přítomných, je informován zákonný zástupce nezletilého žáka s požadavkem na bezodkladné převzetí žáka, zletilý žák opustí budovu/pracoviště odborného výcviku/domov mládeže v nejkratším možném čase
 • v případě přetrvávajících zdravotních obtíží žáka způsobených chronickými zdravotními problémy (alergie, astma,…) předloží žák potvrzení vystavené praktickým lékařem pro děti a dorost, jeho přítomnost ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže je bez omezení

 

1.2 Způsoby řešení nepřítomnosti žáka

 • v případě nepřítomnosti žáka ve vyučování ze zdravotních důvodů předloží žák při návratu do školy potvrzení vystavené lékařem
 • v případě nepřítomnosti žáka z důvodu zdravotních problémů způsobených COVID-19, předloží žák při návratu do školy negativní test

 

2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, konkretizovaná s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť školy

 

 • 2.1. Vstup do budov školy je povolen
 • žákům bez příznaků infekčního onemocnění, kteří se řídí pokyny zaměstnanců školy pověřených dohledem
 • po provedené dezinfekci rukou
 • vždy s náležitým odstupem
 • pouze po přezutí v prostorách šaten, ve kterých se žák zdržuje jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů)
 • 2.2 Vstup do budov školy je zakázán
 • doprovázejícím osobám
 • těm, kteří budou vykazovat známé příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce horních cest dýchacích apod.)
 • cizím osobám, kromě vymezených úředních hodin, denně vždy od 7:00 do 7:30 hodin, od 14:15 do 15:00 hodin

 

 • 2.3 Pohyb po budově
 • při přesunech do odborných učeben vždy dle pokynů vyučujícího/dohled konajícího pedagoga
 • při dodržování náležitých odstupů
 • při minimalizování osobních kontaktů ve společných prostorách školy

 

 • 2.4 Zásady práce v učebně
 • dezinfekční prostředky budou k dispozici v každé učebně
 • po příchodu do učebny jsou žáci povinni umýt si ruce mýdlem a provést jejich dezinfekci
 • při konzultacích používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky
 • učebnice a pomůcky nenechávat v učebnách
 • do odborných učeben vstupují žáci na pokyn pedagoga, začínají pracovat pouze na pokyn vyučujícího, který provede před zahájením výuky dezinfekci PC (myš, klávesnice, pracovní plocha)
 • v odborné učebně, na konci vyučovací hodiny, zajistí vyučující po odchodu žáků intenzivní větrání učebny během přestávky
 • žáci dodržují vnitřní řády odborných učeben, respektují zvýšená hygienická opatření s ohledem na specifika jednotlivých odborných učeben a laboratoří, dbají pokynů vyučujících
 • vyučující v průběhu vyučovací hodiny – zajistí časté a intenzivní větrání učebny (minimálně na začátku, na konci hodiny)

2.5. Odchod ze školy

 • při dodržení odstupů ve společných prostorách a v prostorách šaten
 • při minimalizování osobních kontaktů

 

 3. Další povinnosti žáků školy

 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, o změně situace ve společné domácnosti,…
 • respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou (vždy po příchodu do učebny)
 • respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace

4. Povinnosti zaměstnanců školy

 • respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou
 • zabezpečit časté a intenzivní větrání v učebně – minimálně na začátku a konci vyučovací hodiny
 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, situace ve společné domácnosti,…
 • plnit své pracovní povinnosti se zvýšenou ochranou svého zdraví
 • dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu jednotlivých budov/pracovišť školy se kterými byli prokazatelně seznámeni

 

Za nastavení pravidel, jejich případné přizpůsobení reálné situaci a kontrolu jejich dodržování zodpovídají zástupci ředitelky školy pro teoretické vyučování, zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek.

 

5. Pracoviště praktického vyučování

Pravidla a hygienické podmínky práce jsou pro žáky a zaměstnance školy konkretizovány dle podmínek a specifik jednotlivých pracovišť (školní pracoviště/pracoviště smluvních partnerů).  Za nastavení pravidel, jejich případné přizpůsobení reálné situaci a kontrolu dodržování zodpovídá zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování.

Žáci v oborech kadeřnice a kosmetické služby používají při přímém kontaktu se zákazníkem na provozovnách školy roušku, případně ochranný štít. Na smluvních pracovištích reagují na pokyny vedení organizace.

 

6. Škola

 • vymezí pravidla pohybu žáků i zaměstnanců v prostorách školy
 • průběžně zdůrazňuje žákům i zaměstnancům školy zásady osobní a respirační hygieny
 • provádí pravidelnou a častou dezinfekci všech prostor
 • zabezpečí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců školy
 • zajistí mýdlo, dezinfekční prostředky a papírové ručníky u vchodů do budov školy, v učebnách a na toaletách
 • vymezí podmínky vstupu cizích osob do budovy školy
 • je vybavena osobními ochrannými prostředky – roušky, štíty, jednorázové rukavice, návleky, čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktními teploměry

 

7. Školní jídelna

 • zajistí možnost dezinfekce rukou všech strávníků
 • minimalizuje osobní kontakty žáků
 • neumožní samoobslužný výdej
 • vyčlení čas na stravování cizích strávníků
 • neumožní odebírání stravy do donesených nádob
 • zajistí časté a intenzivní větrání školní jídelny

 

Za dodržení nastavených pravidel, jejich případné přizpůsobení reálné situaci zodpovídá vedoucí školní kuchyně.

 

8. Domov mládeže

 • vymezí pravidla pohybu ubytovaných žákyň po DM
 • zajistí časté a intenzivní větrání společných prostor, jednotlivých pokojů
 • umožní ubytování  žákyním bez příznaků infekčního onemocnění
 • zajistí, aby ubytované žákyně při příchodu na DM měly možnost provést dezinfekci rukou
 • minimalizuje osobní kontakty ve společných prostorách DM (umývárny, školní jídelna, klubovny)
 • zajistí, aby se v prostorách šaten ubytovaná žákyně zdržovala jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů, dodržování odstupů)
 • doporučí, aby ubytované žákyně měly k dispozici alespoň dvě roušky (pro případ mimořádných opatření přijatých v případě zdravotních obtíží některé z ubytovaných žákyň)
 • Postup DM při zjištění příznaků zdravotních obtíží u ubytované žákyně je totožný se zněním čl. 1.1 tohoto rozhodnutí. Způsob řešení nepřítomnosti na DM je totožný se zněním čl. 1.2 tohoto rozhodnutí.

Za nastavení pravidel, jejich případné přizpůsobení reálné situaci a kontrolu jejich dodržování zodpovídá vedoucí vychovatelka DM.

 

9. Distanční vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem poskytuje škola, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Způsob a pravidla distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám jednotlivých žáků, které budou ověřeny dotazníkovým šetřením provedeným ihned na začátku školního roku.

Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat.

 

10. Závěr

Škola se řídí pokyny příslušné KHS, postupuje v souladu s manuálem MŠMT, dodržuje všechna aktuálně platná vyhlášená mimořádná opatření KHS nebo MZd ČR.

 

Rozhodnutí ředitelky školy nabývá platnosti dne 26. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020.

 

Případné změny/úpravy vyplývající z vývoje epidemiologické situace budou řešeny vydanými dodatky k tomuto rozhodnutí.

 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2020

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

                                                                                               ředitelka školy