Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Akreditované vzdělávací programy

68 - 41 - N/05   Právní asistence

Forma studia:  denní
Délka vzdělávacího programu:       3 roky
Dosažený stupeň vzdělání:    vyšší odborné

  

      Absolventi vzdělávacího programu Právní asistence  se uplatní jako specialisté zejména ve veřejném sektoru na úrovních státní správy, tak i v rámci správy a řízení územních samosprávných celků. Dále se naskýtají možnosti uplatnění ve společnostech spravujících veřejný majetek, v poradenství, institucích EU, či ziskových a neziskových organizací např. ústředních a místních správních úřadech, orgánech územní samosprávy, vládních i nevládních organizacích a institucích, mezinárodních a nadnárodních společnostech,  v justici a advokacii.

      Absolvent vzdělávacího programu Právní asistence je schopen orientovat se v různých oblastech práva, systémově a analyticky přistupovat k řešení právních problémů, aplikovat právní normy v běžných podnikatelských situacích, zpracovat podklady k různým typům právního podání, zpracovat právní dokumentaci a podklady k právním rozborům, využívat při své práci výpočetní techniku, kultivovaně využívat komunikační prostředky včetně cizího jazyka jak ve formě ústní, tak ve formě písemné, vytvářet dobré mezilidské vztahy na pracovišti, jednat asertivně.

      Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům znalosti veřejného a v určité míře i soukromého práva. Kromě stěžejních veřejnoprávních disciplin (ústavní právo, správní právo, právo EU, obchodní právo ….) se budou vzdělávat též v teoretických předmětech a příbuzných vědních oborech (psychologie, sociologie, obecná ekonomie, sociální komunikace, informační technologie, cizí jazyky atd.). Studium je doplněno o možnost získání praktických dovedností (odborná praxe, komunikační dovednosti). Absolventi oboru si osvojí především základní právně technické dovednosti, zejména výklad právních norem, jejich praktickou aplikaci, orientaci v literatuře a judikatuře a navíc se naučí práci s právně informačními systémy. Po absolvování tříletého studia mohou absolventi pokračovat v některém navazujícím bakalářském studijní programu Právní specializace.

 

V průběhu studia absolvují studenti 16 týdenní odbornou praxi rozloženou do 2. a 3. ročníku studia.

 

Povolání a typové pozice:

      Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci, samostatný analytik pro dávky sociální péče, samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu, samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby, samostatný pracovník matrik, samostatný pracovník přestupkového řízení, samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu, samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu, vedoucí spisové služby, asistent vedoucích personálních oddělení, asistent v oblasti justice, asistent v advokacii nebo v notářské kanceláři, soudní tajemník atd.

 

68 - 43 - N/05 Veřejná správa

Forma studia:  denní, dálková                                                                                       
Délka vzdělávacího programu: 3 roky  
Dosažený stupeň vzdělání:    vyšší odborné  

 

       Absolvent má potřebné předpoklady pro výkon funkce provozního ekonomického specialisty v subjektech státní správy, v sektoru orgánů územní státní samosprávy, v sektoru orgánů zájmové státní správy, v neziskových organizacích zabývajících se podporou veřejné správy.

      Absolvent vzdělávacího programu je připraven vykonávat povolání úředníka na střední úrovni řízení ve veřejné správě a samosprávě. Zná strukturu a organizaci české veřejné správy a mezinárodních struktur, jež jsou významné pro regionální rozvoj. Disponuje právními znalostmi z oblasti mezinárodního práva, správního práva, obchodního, pracovního či trestního práva. Je jazykově vybaven, ovládá dva světové jazyky,  má znalosti z politologie, psychologie a sociologie, je schopen aplikovat své teoretické zázemí z regionalistiky či managementu kvality. Umí v praxi použít své nabyté teoretické znalosti z předmětů managementu a řízení lidských zdrojů, marketingu a managementu služeb. Absolvent rozumí podnikovým financím a podnikovému účetnictví včetně manažerského účetnictví a podnikové statistice, je vybaven potřebnými znalostmi z oblasti obecné ekonomie i aplikované ekonomie.

 

     V průběhu vzdělávání je absolvent veden k získání potřebné samostatnosti a pružnosti myšlení, umožňující vysokou míru profesní adaptability pro potřeby praxe.

 

     S problémy denní praxe činností v oblasti veřejné správy má možnost se seznámit během předepsané praxe v délce trvání 15 týdnů zařazené ve 3. roce studia.

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní