Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace pro žáky a rodiče - prevence

Preventivní program

školní rok 2016/2017

Základní údaje:

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Jméno a příjmení ředitele
Mgr. Jarmila Benýšková
Telefon na ředitele
387 023 712
E-mail na ředitele
benyskova@sso.cz

  

Jméno a příjmení školního metodika prevence
Mgr. Iva Kálalová
Telefon
387 023 720
E-mail
kalalova@sso.cz

  

Jméno a příjmení výchovného poradce
Mgr. Jana Šimánková
Telefon
387 023 710
E-mail
simankova@sso.cz, janasim11@seznam.cz

 

                                   
Počet tříd /denní forma vzdělávání
Počet žáků

ZŠ - I stupeň 

 

 

ZŠ - II.stupeň

 

 

8leté Gymnázium  – (Prima až Kvarta)

 

 

6leté Gymnázium  – (Prima až Sekunda)

 

 

SŠ – ostatní

17

420

Celkem

17

420

 

Použité zkratky:

MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde

Pro prohlížení souborů typu PDF je možno zdarma stáhnout program Adobe Reader .

 

Program proti šikanování

školní rok 2016/2017

 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-211492016). Program proti šikanování je součástí Preventivního programu. Za realizaci a hodnocení je odpovědná ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková. Tvorbu koordinovala výchovná poradkyně Mgr. Jana Šimánková ve spolupráci s Mgr. Ivou Kálalovou, na jeho přípravě a realizaci se podíleli a podílejí pedagogičtí pracovníci školy. S Programem proti šikanování budou prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci vždy na začátku školního roku. Žáky seznámí s Programem proti šikanování třídní učitel, zákonným zástupcům se předá dopis (viz příloha I). Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde

© 2008 - 2017 Copyright Střední škola obchodní