Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 - Komise anglického jazyka

Komise anglického jazyka

Školní rok 2016/2017

 

Září 2016  - projekt Fulbright

Od září 2016 byla Fulbrightovou komisí v České republice přidělena na naší školu asistentka ve výuce anglického jazyka Taylor kloha z U.S.A. Její přítpomnost v hodinách ANJ může výrazně přispět k rozvoji jazykových kompetencí našich žáků, kteří mají jedinečnou příležitost komunikovat s rodilým mluvčím , zlepšovat si svoji výslovnost a získávat mnoho informací z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

 

Od září 2016 – projekt eTwinning

Po prázdninové odmlce pokračuje i nadále ve školním roce 2016-17 spolupráce žáků třídy 3 OPČ  s italskou partnerskou školou z Finale Ligure v Itálii. Během tohoto školního roku se budou žáci partnerských škol formou wordových materiálů, kvízů, videí a power-pointových prezentací seznamovat s hlavními problémy, které se dotýkají světa mladé generace v daném městě nebo regionu.

 

FINALE LIGURE

Finale Ligure is a comune on the gulf of Genoa in the province in Liguria,Italy. It is considered part of the italian riviera.  Known for its white sand beaches and its views, Finale Ligure is located directly adjacent to the Rock of Caprazoppa, a steep limestone mountain on the southwest, and much of the town extends up hill slopes. The town has a lively commercial district. The town of Finale Ligure is nominally divided into three "boroughs". Finale Ligure Marina  is the main seaside part of the town, most frequented by tourists, while Finale Pia is the traditional centre of the town, where a Benedectine abbey still stands. Finalborgo, the third borough and located further inland, consists of an old walled medieval town built .

finale ligure strandpromenaden i Ligurská riviéra i Itálie

 

Říjen- 14. 10. 2016 – Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 14. 10. 2016 navštívila naše škola divadelního představení v anglickém jazyce “ Oliver Twist “ v DK Metropol. Představení se zúčastnilo 67 žáků ze tříd 3 CRA, 3 CRB a 3 O. Cílem představení  bylo  atraktivní formou umožnit žákům zdokonalovat si znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít zajímavý kulturní zážitek.

 

Říjen 2016   -  Začínáme s Anglickým  klubem

Od října 2016 se někteří žáci naší školy budou scházet v Anglickém klubu, který se bude konat každé úterý v kavárně Magnolia v Kněžské ulici. Cílem těchto setkání je neformálně si pohovořit s naší rodilou mluvčí, která působí na naší škole ve funkci asistentky učitele ANJ. Vzhledem k nečekaně velkému zájmu našich žáků o tento klub se žáci budou setkávat ve dvou skupinách podle dosažené jazykové úrovně.

     

31. 10. 2016  - Halloween

Za účasti naší asistentky Taylor jsme si s našimi žáky připomněli kořeny a způsob,  jakým v anglicky mluvících zemích oslavují tento svátek. Nechyběl ani tradiční kostým a tradiční cukrovinky, které maminka naší asistentky poslala přímo z USA.

 

 

Listopad 2017 - Významná návštěva na naší škole

Dne 22. 11.2017 měla Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 tu čest přivítat na své půdě amerického velvyslance Andrewa Schapira. Ten přijel na plánovanou besedu s žáky, ale také za asistentkou ze Spojených států, Taylor Kloha, která na naší škole v letošním roce působí díky Fulbrightovu stipendijnímu programu.

 


5. prosince 2016 – Mikulášská nadílka ve 3 OPČ

Žáci třídy 3 OPČ připravili pro svoji americkou lektorku Taylor Kloha překvapení v podobě mikulášské nadílky a prezentace o historii tohoto svátku. Nechyběly ani tradiční převleky za Mikuláše, čerta a anděla a povinnost přednést básničku či zazpívat, čehož se Taylor zhostila se ctí a byla bohatě odměněna.

 

 

10. 1. 2017 – Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Jako každý rok se začátkem kalendářního roku uskutečnilo školní kolo Olympiády v ANJ. Zúčastnilo se ho přes 20 žáků prvních, druhých a třetích ročníků, kteří se mezi sebou utkali jak v dovednostech poslechových, tak v oblasti samostatného ústního projevu. V porotě se v letošním roce objevila i naše asistentka učitele ANJ Taylor Kloha. Výherkyně školního kola – Radka Hauková a Tereza Matysová byly vyslány, aby reprezentovaly naši školu v okresním kole této soutěže, které se koná 16. 2. 2017 v Českých Budějovicích.

 

 

Září 2016 – červen 2017   - Realizace projektu eTwinning

 

Během celého školního roku 2016/2017 žáci třídy 3 OPČ pracovali ve spolupráci s partnerskou školou v Itálii na projektu „Different history - similar present - common future“. Žáci obou partnerských škol se prostřednictvím wordových materiálů, powerpointových presentací apod.  navzájem poznávali a vyměňovali si  informace o svých školách, městech a regionech.

 

 

 

 

Září – květen 2017 – přípravný kurz na mezinárodní  Cambridgeské zkoušky v Britské radě

 

Metoda CLIL v hodinách zeměpisu cestovního ruchu

Ve školním roce 2016-17 na naší škole působí jako asistentka výuky americká rodilá mluvčí Taylor Kloha. Její přítomnosti se snažíme využít nejen v běžných hodinách ANJ, ale také v rámci nové výukové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Této moderní formy výuky využíváme zejména ve výuce předmětu zeměpis cestovního ruchu. Jde o mezipředmětové vztahy realizované prostřednictvím cizího jazyka, kde učitel využívá znalostí z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů. Výhodou této nové vyučovací metody je, že žák se neustále učí používat jazyk v nejazykových předmětech a učí se znalostem, které bezprostředně aplikuje v praxi. Zapojení rodilé mluvčí v těchto hodinách je velmi přínosné. Žáci jsou v hodinách ZCR aktivní, konverzují či sledují výklad v cizím jazyce.

 

 


 

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní